ἀπηλλοτριωμένοι
Englishman's Concordance
ἀπηλλοτριωμένοι (apēllotriōmenoi) — 2 Occurrences

Ephesians 2:12 V-RPM/P-NMP
GRK: χωρὶς Χριστοῦ ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας
NAS: from Christ, excluded from the commonwealth
KJV: Christ, being aliens from the commonwealth
INT: apart from Christ alienated from the commonwealth

Ephesians 4:18 V-RPM/P-NMP
GRK: διανοίᾳ ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς
NAS: in their understanding, excluded from the life
KJV: being alienated from the life
INT: understanding being alienated from the life

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page