ἀπαρνήσῃ
Englishman's Concordance
ἀπαρνήσῃ (aparnēsē) — 6 Occurrences

Matthew 26:34 V-FIM-2S
GRK: φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με
NAS: crows, you will deny Me three times.
KJV: crow, thou shalt deny me
INT: crows three times you will deny me

Matthew 26:75 V-FIM-2S
GRK: φωνῆσαι τρὶς ἀπαρνήσῃ με καὶ
NAS: crows, you will deny Me three times.
KJV: crow, thou shalt deny me
INT: crows three times you will deny me And

Mark 14:30 V-FIM-2S
GRK: τρίς με ἀπαρνήσῃ
NAS: you yourself will deny Me three times.
KJV: crow twice, thou shalt deny me thrice.
INT: three times me you will deny

Mark 14:72 V-FIM-2S
GRK: τρίς με ἀπαρνήσῃ καὶ ἐπιβαλὼν
NAS: twice, you will deny Me three times.
KJV: crow twice, thou shalt deny me thrice.
INT: three times me you will deny and having thought thereon

Luke 22:34 V-FIM-2S
GRK: τρίς με ἀπαρνήσῃ εἰδέναι
NAS: until you have denied three times
KJV: thrice deny that thou
INT: three times me you will deny knowing

Luke 22:61 V-FIM-2S
GRK: φωνῆσαι σήμερον ἀπαρνήσῃ με τρίς
NAS: today, you will deny Me three times.
KJV: crow, thou shalt deny me
INT: crows today you will deny me three times

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page