ἀπαρχὴ
Englishman's Concordance
ἀπαρχὴ (aparchē) — 6 Occurrences

Romans 11:16 N-NFS
GRK: δὲ ἡ ἀπαρχὴ ἁγία καὶ
NAS: If the first piece [of dough] is holy,
KJV: if the firstfruit [be] holy,
INT: moreover the first-fruit [be] holy also

Romans 16:5 N-NFS
GRK: ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀσίας
NAS: who is the first convert to Christ
KJV: who is the firstfruits of Achaia unto
INT: who is a first-fruit of Achaia

1 Corinthians 15:20 N-NFS
GRK: ἐκ νεκρῶν ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων
NAS: from the dead, the first fruits of those
KJV: [and] become the firstfruits of them that slept.
INT: from among [the] dead first-fruit of those fallen asleep

1 Corinthians 15:23 N-NFS
GRK: ἰδίῳ τάγματι ἀπαρχὴ Χριστός ἔπειτα
NAS: Christ the first fruits, after
KJV: Christ the firstfruits; afterward
INT: own order [the] first-fruit Christ then

1 Corinthians 16:15 N-NFS
GRK: ὅτι ἐστὶν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαίας
NAS: of Stephanas, that they were the first fruits of Achaia,
KJV: it is the firstfruits of Achaia,
INT: that it is first-fruit of Achaia

Revelation 14:4 N-NFS
GRK: τῶν ἀνθρώπων ἀπαρχὴ τῷ θεῷ
NAS: men as first fruits to God
KJV: among men, [being] the firstfruits unto God
INT: the men [as] firstfruits to God

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page