526. ἀπαλλοτριόω (apallotrioó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 526. ἀπαλλοτριόω (apallotrioó) — 3 Occurrences

Ephesians 2:12 V-RPM/P-NMP
GRK: χωρὶς Χριστοῦ ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας
NAS: from Christ, excluded from the commonwealth
KJV: Christ, being aliens from the commonwealth
INT: apart from Christ alienated from the commonwealth

Ephesians 4:18 V-RPM/P-NMP
GRK: διανοίᾳ ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς
NAS: in their understanding, excluded from the life
KJV: being alienated from the life
INT: understanding being alienated from the life

Colossians 1:21 V-RPM/P-AMP
GRK: ποτὲ ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς
NAS: And although you were formerly alienated and hostile
KJV: sometime alienated and
INT: once being alienated and enemies

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page