525. ἀπαλλάσσω (apallassó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 525. ἀπαλλάσσω (apallassó) — 3 Occurrences

Luke 12:58 V-RNM/P
GRK: δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι ἀπ' αὐτοῦ
NAS: an effort to settle with him, so
KJV: diligence that thou mayest be delivered from
INT: give earnestness to be set free from him

Acts 19:12 V-PNM/P
GRK: σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ' αὐτῶν
NAS: and the diseases left them and the evil
KJV: and the diseases departed from them,
INT: aprons and departed from them

Hebrews 2:15 V-ASA-3S
GRK: καὶ ἀπαλλάξῃ τούτους ὅσοι
NAS: and might free those who through fear
KJV: And deliver them who
INT: and might set free those whoever

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page