ὑπάρχειν
Englishman's Concordance
ὑπάρχειν (hyparchein) — 6 Occurrences

Acts 19:36 V-PNA
GRK: ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν
KJV: ye ought to be quiet, and
INT: for you calm to be and nothing

Acts 28:18 V-PNA
GRK: αἰτίαν θανάτου ὑπάρχειν ἐν ἐμοί
KJV: because there was no
INT: cause of death was there in me

1 Corinthians 7:26 V-PNA
GRK: τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν
KJV: therefore that this is good for
INT: this good is because of the

1 Corinthians 11:18 V-PNA
GRK: ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν καὶ μέρος
NAS: that divisions exist among
KJV: I hear that there be divisions
INT: among you to be and part

1 Corinthians 12:22 V-PNA
GRK: σώματος ἀσθενέστερα ὑπάρχειν ἀναγκαῖά ἐστιν
KJV: which seem to be more feeble,
INT: body weaker to be necessary are

2 Peter 3:11 V-PNA
GRK: ποταποὺς δεῖ ὑπάρχειν ὑμᾶς ἐν
KJV: ye to be in
INT: what kind of [persons] ought to be you in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page