1 Corinthians 11:18
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4412 [e]πρῶτον
prōton
FirstAdv-S
3303 [e]μὲν
men
indeed,Conj
1063 [e]γὰρ
gar
forConj
4905 [e]συνερχομένων
synerchomenōn
coming togetherV-PPM/P-GMP
4771 [e]ὑμῶν
hymōn
youPPro-G2P
1722 [e]ἐν
en
inPrep
1577 [e]ἐκκλησίᾳ
ekklēsia
an assembly,N-DFS
191 [e]ἀκούω
akouō
I hearV-PIA-1S
4978 [e]σχίσματα
schismata
divisionsN-ANP
1722 [e]ἐν
en
amongPrep
4771 [e]ὑμῖν
hymin
youPPro-D2P
5225 [e]ὑπάρχειν,
hyparchein
there to be,V-PNA
2532 [e]καὶ
kai
andConj
3313 [e]μέρος
meros
in partN-ANS
5100 [e]τι
ti
itIPro-ANS
4100 [e]πιστεύω.
pisteuō
I believe.V-PIA-1S

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:18 Greek NT: Nestle 1904
πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:18 Greek NT: Westcott and Hort 1881
πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:18 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:18 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ, ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:18 Greek NT: Greek Orthodox Church
πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν καὶ μέρος τι πιστεύω·

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:18 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:18 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 11:18 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν καὶ μέρος τι πιστεύω

1 Corinthians 11:18 Hebrew Bible
כי בראשונה שמעתי שיש מחלקות ביניכם כאשר תועדו בקהל ומקצתו אני מאמין׃

1 Corinthians 11:18 Aramaic NT: Peshitta
ܠܘܩܕܡ ܓܝܪ ܡܐ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܐܢܬܘܢ ܒܥܕܬܐ ܦܠܓܘܬܐ ܫܡܥ ܐܢܐ ܕܐܝܬ ܒܝܢܬܟܘܢ ܘܡܕܡ ܡܕܡ ܡܗܝܡܢ ܐܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
For, in the first place, when you come together as a church, I hear that divisions exist among you; and in part I believe it.

King James Bible
For first of all, when ye come together in the church, I hear that there be divisions among you; and I partly believe it.

Holman Christian Standard Bible
For to begin with, I hear that when you come together as a church there are divisions among you, and in part I believe it.
Treasury of Scripture Knowledge

I hear.

1 Corinthians 1:10-12 Now I beseech you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, …

1 Corinthians 3:3 For you are yet carnal: for whereas there is among you envying, and …

1 Corinthians 5:1 It is reported commonly that there is fornication among you, and …

1 Corinthians 6:1 Dare any of you, having a matter against another, go to law before …

divisions. or, schisms.

1 Corinthians 1:10 Now I beseech you, brothers, by the name of our Lord Jesus Christ, …

1 Corinthians 3:3 For you are yet carnal: for whereas there is among you envying, and …

Links
1 Corinthians 11:181 Corinthians 11:18 NIV1 Corinthians 11:18 NLT1 Corinthians 11:18 ESV1 Corinthians 11:18 NASB1 Corinthians 11:18 KJV1 Corinthians 11:18 Bible Apps1 Corinthians 11:18 Biblia Paralela1 Corinthians 11:18 Chinese Bible1 Corinthians 11:18 French Bible1 Corinthians 11:18 German BibleBible Hub
1 Corinthians 11:17
Top of Page
Top of Page