ὑπάρχοντες
Englishman's Concordance
ὑπάρχοντες (hyparchontes) — 6 Occurrences

Luke 7:25 V-PPA-NMP
GRK: καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς
NAS: clothed and live in luxury
KJV: apparelled, and live delicately, are
INT: and in luxury are living in the

Luke 11:13 V-PPA-NMP
GRK: ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα
NAS: If you then, being evil, know how
KJV: ye then, being evil, know
INT: you evil being know [how] gifts

Luke 16:14 V-PPA-NMP
GRK: Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες καὶ ἐξεμυκτήριζον
KJV: also, who were covetous,
INT: Pharisees lovers of money being and they derided

Acts 16:20 V-PPA-NMP
GRK: πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες
NAS: our city into confusion, being Jews,
KJV: men, being Jews,
INT: city Jews being

Acts 17:29 V-PPA-NMP
GRK: γένος οὖν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ
NAS: Being then the children
KJV: Forasmuch then as we are the offspring
INT: Offspring therefore being of God

2 Peter 2:19 V-PPA-NMP
GRK: αὐτοὶ δοῦλοι ὑπάρχοντες τῆς φθορᾶς
KJV: they themselves are the servants
INT: themselves slaves being of corruption

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page