ὑπάρχων
Englishman's Concordance
ὑπάρχων (hyparchōn) — 15 Occurrences

Luke 9:48 V-PPA-NMS
GRK: πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτός ἐστιν
KJV: me: for he that is least among
INT: all you is he shall be

Luke 16:23 V-PPA-NMS
GRK: ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐν βασάνοις
NAS: up his eyes, being in torment,
KJV: his eyes, being in torments,
INT: eyes of him being in torment

Luke 23:50 V-PPA-NMS
GRK: Ἰωσὴφ βουλευτὴς ὑπάρχων καὶ ἀνὴρ
KJV: a counsellor; [and he was] a good man,
INT: Joseph a Council member being also a man

Acts 2:30 V-PPA-NMS
GRK: προφήτης οὖν ὑπάρχων καὶ εἰδὼς
KJV: Therefore being a prophet, and
INT: A prophet therefore being and knowing

Acts 3:2 V-PPA-NMS
GRK: μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο ὃν
NAS: And a man who had been lame
KJV: a certain man lame from his
INT: of mother of him being was being carried whom

Acts 7:55 V-PPA-NMS
GRK: ὑπάρχων δὲ πλήρης
NAS: But being full of the Holy
KJV: But he, being full of the Holy
INT: being moreover full

Acts 17:24 V-PPA-NMS
GRK: καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ
KJV: seeing that he is Lord
INT: and earth being Lord not

Acts 22:3 V-PPA-NMS
GRK: νόμου ζηλωτὴς ὑπάρχων τοῦ θεοῦ
NAS: of our fathers, being zealous
KJV: of the fathers, and was zealous
INT: law a zealous one being the for God

Romans 4:19 V-PPA-NMS
GRK: ἑκατονταετής που ὑπάρχων καὶ τὴν
KJV: dead, when he was about
INT: a hundred years old about being and the

1 Corinthians 11:7 V-PPA-NMS
GRK: δόξα θεοῦ ὑπάρχων ἡ γυνὴ
KJV: [his] head, forasmuch as he is the image
INT: glory of God being the woman

2 Corinthians 8:17 V-PPA-NMS
GRK: σπουδαιότερος δὲ ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθεν
NAS: our appeal, but being himself
KJV: but being more forward,
INT: more earnest moreover being of his own accord he went out

2 Corinthians 12:16 V-PPA-NMS
GRK: ὑμᾶς ἀλλὰ ὑπάρχων πανοῦργος δόλῳ
KJV: nevertheless, being crafty,
INT: you but being crafty with trickery

Galatians 1:14 V-PPA-NMS
GRK: περισσοτέρως ζηλωτὴς ὑπάρχων τῶν πατρικῶν
NAS: my countrymen, being more extremely
KJV: nation, being more exceedingly
INT: more abundantly zealous being of the fathers

Galatians 2:14 V-PPA-NMS
GRK: σὺ Ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ
NAS: of all, If you, being a Jew, live
KJV: If thou, being a Jew, livest
INT: you a Jew being like a Gentile and

Philippians 2:6 V-PPA-NMS
GRK: μορφῇ θεοῦ ὑπάρχων οὐχ ἁρπαγμὸν
NAS: who, although He existed in the form
KJV: Who, being in the form
INT: [the] form of God subsisting not something to be grasped

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page