4029. περίκειμαι (perikeimai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4029. περίκειμαι (perikeimai) — 5 Occurrences

Mark 9:42 V-PIM/P-3S
GRK: μᾶλλον εἰ περίκειται μύλος ὀνικὸς
NAS: millstone hung around
KJV: that a millstone were hanged about his
INT: rather if is put a millstone heavy

Luke 17:2 V-PIM/P-3S
GRK: λίθος μυλικὸς περίκειται περὶ τὸν
NAS: a millstone were hung around
KJV: that a millstone were hanged about his
INT: stone of a mill is put around the

Acts 28:20 V-PIM/P-1S
GRK: ἅλυσιν ταύτην περίκειμαι
NAS: you and to speak with you, for I am wearing this
KJV: of Israel I am bound with this
INT: chain this I have around [me]

Hebrews 5:2 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν
NAS: also is beset with weakness;
KJV: also is compassed with infirmity.
INT: also himself is encompassed with weakness

Hebrews 12:1 V-PPM/P-ANS
GRK: τοσοῦτον ἔχοντες περικείμενον ἡμῖν νέφος
NAS: of witnesses surrounding us, let us also
KJV: are compassed about with so great
INT: so great having encompassing us a cloud

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page