588. ἀποδέχομαι (apodechomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 588. ἀποδέχομαι (apodechomai) — 7 Occurrences

Luke 8:40 V-AIM-3S
GRK: τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν ὁ
NAS: the people welcomed Him, for they had all
KJV: the people [gladly] received him:
INT: Jesus glady received him the

Luke 9:11 V-APM-NMS
GRK: αὐτῷ καὶ ἀποδεξάμενος αὐτοὺς ἐλάλει
NAS: of this and followed Him; and welcoming them, He [began] speaking
INT: him and having received them he spoke

Acts 2:41 V-APM-NMP
GRK: μὲν οὖν ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον
NAS: those who had received his word
KJV: they that gladly received his
INT: indeed Therefore having received the word

Acts 18:27 V-ANM
GRK: τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν ὃς
NAS: to the disciples to welcome him; and when he had arrived,
KJV: the disciples to receive him:
INT: to the disciples to welcome him who

Acts 21:17 V-AIM-3P
GRK: Ἰεροσόλυμα ἀσμένως ἀπεδέξαντο ἡμᾶς οἱ
NAS: the brethren received us gladly.
INT: Jerusalem gladly received us the

Acts 24:3 V-PIM/P-1P
GRK: καὶ πανταχοῦ ἀποδεχόμεθα κράτιστε Φῆλιξ
NAS: we acknowledge [this] in every way
KJV: We accept [it] always, and
INT: and everywhere we gladly accept [it] most excellent Felix

Acts 28:30 V-IIM/P-3S
GRK: μισθώματι καὶ ἀπεδέχετο πάντας τοὺς
NAS: rented quarters and was welcoming all
KJV: and received all
INT: rented house and welcomed all who

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page