ἀπεδίδουν
Englishman's Concordance
ἀπεδίδουν (apedidoun) — 1 Occurrence

Acts 4:33 V-IIA-3P
GRK: δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν τὸ μαρτύριον
NAS: the apostles were giving testimony
KJV: power gave the apostles
INT: [with] mighty power great gave testimony

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page