ἀποδιδόναι
Englishman's Concordance
ἀποδιδόναι (apodidonai) — 1 Occurrence

1 Timothy 5:4 V-PNA
GRK: καὶ ἀμοιβὰς ἀποδιδόναι τοῖς προγόνοις
NAS: family and to make some return to their parents;
INT: and recompense to give to parents

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page