ἀποδίδωσιν
Englishman's Concordance
ἀποδίδωσιν (apodidōsin) — 1 Occurrence

Hebrews 12:11 V-PIA-3S
GRK: αὐτῆς γεγυμνασμένοις ἀποδίδωσιν δικαιοσύνης
NAS: by it, afterwards it yields the peaceful
KJV: afterward it yieldeth the peaceable
INT: it having been exercised renders of righteousness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page