Ἀπόδοτε
Englishman's Concordance
Ἀπόδοτε (Apodote) — 5 Occurrences

Matthew 22:21 V-AMA-2P
GRK: λέγει αὐτοῖς Ἀπόδοτε οὖν τὰ
NAS: to them, Then render to Caesar
KJV: unto them, Render therefore
INT: he says to them give then the things

Mark 12:17 V-AMA-2P
GRK: Τὰ Καίσαρος ἀπόδοτε Καίσαρι καὶ
NAS: said to them, Render to Caesar
KJV: unto them, Render to Caesar
INT: the things of Ceasar give to Ceasar and

Luke 20:25 V-AMA-2P
GRK: αὐτούς Τοίνυν ἀπόδοτε τὰ Καίσαρος
NAS: to them, Then render to Caesar
KJV: unto them, Render therefore
INT: them therefore give the things of Ceasar

Romans 13:7 V-AMA-2P
GRK: ἀπόδοτε πᾶσιν τὰς
NAS: Render to all what is due
KJV: Render therefore to all
INT: give to all their

Revelation 18:6 V-AMA-2P
GRK: ἀπόδοτε αὐτῇ ὡς
NAS: Pay her back even
KJV: Reward her even
INT: give to her as

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page