ἀπεδοκίμασαν
Englishman's Concordance
ἀπεδοκίμασαν (apedokimasan) — 4 Occurrences

Matthew 21:42 V-AIA-3P
GRK: Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες
NAS: THE BUILDERS REJECTED, THIS
KJV: the builders rejected, the same
INT: [The] stone which rejected those who build

Mark 12:10 V-AIA-3P
GRK: Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες
NAS: THE BUILDERS REJECTED, THIS
KJV: which the builders rejected is become
INT: [The] stone which rejected those who build

Luke 20:17 V-AIA-3P
GRK: Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες
NAS: THE BUILDERS REJECTED, THIS
KJV: the builders rejected, the same
INT: [The] stone which rejected they that build

1 Peter 2:7 V-AIA-3P
GRK: λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες
NAS: THE BUILDERS REJECTED, THIS
KJV: the builders disallowed, the same
INT: [the] stone which rejected those building

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page