4992. σωτήριον (sótérios)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4992. σωτήριον (sótérios) — 5 Occurrences

Luke 2:30 Adj-ANS
GRK: μου τὸ σωτήριόν σου
NAS: For my eyes have seen Your salvation,
KJV: have seen thy salvation,
INT: of me the salvation of you

Luke 3:6 Adj-ANS
GRK: σὰρξ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ
NAS: FLESH WILL SEE THE SALVATION OF GOD.'
KJV: flesh shall see the salvation of God.
INT: flesh the salvation of God

Acts 28:28 Adj-NNS
GRK: τοῦτο τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ
NAS: to you that this salvation of God
KJV: that the salvation of God
INT: this salvation of God

Ephesians 6:17 Adj-GNS
GRK: περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε καὶ
NAS: THE HELMET OF SALVATION, and the sword
KJV: the helmet of salvation, and
INT: helmet of salvation take and

Titus 2:11 Adj-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ σωτήριος πᾶσιν ἀνθρώποις
NAS: has appeared, bringing salvation to all
KJV: of God that bringeth salvation hath appeared
INT: of God brings salvation for all men

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page