σωτηρίας
Englishman's Concordance
σωτηρίας (sōtērias) — 20 Occurrences

Mark 16:20 N-GFS
GRK: τῆς αἰωνίου σωτηρίας ἀμήν
INT: of eternal salvation Amen

Luke 1:69 N-GFS
GRK: ἤγειρεν κέρας σωτηρίας ἡμῖν ἐν
NAS: up a horn of salvation for us In the house
KJV: an horn of salvation for us
INT: raised up a horn of salvation for us in

Luke 1:77 N-GFS
GRK: δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ
NAS: [the] knowledge of salvation By the forgiveness
KJV: knowledge of salvation unto his
INT: to give knowledge of salvation to people

Acts 13:26 N-GFS
GRK: λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη
NAS: of this salvation has been sent.
KJV: the word of this salvation sent.
INT: message of the salvation this was sent

Acts 16:17 N-GFS
GRK: ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας
NAS: to you the way of salvation.
KJV: unto us the way of salvation.
INT: to you [the] way of salvation

Acts 27:34 N-GFS
GRK: τῆς ὑμετέρας σωτηρίας ὑπάρχει οὐδενὸς
NAS: for this is for your preservation, for not a hair
KJV: for your health: for there shall
INT: of you preservation is of not one

2 Corinthians 1:6 N-GFS
GRK: παρακλήσεως καὶ σωτηρίας εἴτε παρακαλούμεθα
NAS: it is for your comfort and salvation; or if
KJV: and salvation, which
INT: comfort and salvation whether we are encouraged

2 Corinthians 6:2 N-GFS
GRK: ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθησά σοι
NAS: TO YOU, AND ON THE DAY OF SALVATION I HELPED
KJV: the day of salvation have I succoured
INT: in a day of salvation I helped you

2 Corinthians 6:2 N-GFS
GRK: νῦν ἡμέρα σωτηρίας
NAS: now is THE DAY OF SALVATION--
KJV: now [is] the day of salvation.)
INT: now [the] day of salvation

Ephesians 1:13 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς σωτηρίας ὑμῶν ἐν
NAS: the gospel of your salvation-- having also
KJV: the gospel of your salvation: in whom
INT: gospel of the salvation of you in

Philippians 1:28 N-GFS
GRK: ὑμῶν δὲ σωτηρίας καὶ τοῦτο
NAS: of destruction for them, but of salvation for you, and that [too], from God.
KJV: but to you of salvation, and that
INT: to you however of salvation and this

1 Thessalonians 5:8 N-GFS
GRK: περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας
NAS: the hope of salvation.
KJV: for an helmet, the hope of salvation.
INT: [as] helmet hope of salvation

1 Thessalonians 5:9 N-GFS
GRK: εἰς περιποίησιν σωτηρίας διὰ τοῦ
NAS: but for obtaining salvation through
KJV: to obtain salvation by our
INT: for obtaining salvation through the

2 Timothy 2:10 N-GFS
GRK: καὶ αὐτοὶ σωτηρίας τύχωσιν τῆς
NAS: may obtain the salvation which is in Christ
KJV: also obtain the salvation which is in
INT: also they [the] salvation might obtain which [is]

Hebrews 2:3 N-GFS
GRK: τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν
NAS: so great a salvation? After
KJV: so great salvation; which
INT: so great having neglected a salvation which a commencement

Hebrews 2:10 N-GFS
GRK: ἀρχηγὸν τῆς σωτηρίας αὐτῶν διὰ
NAS: the author of their salvation through
KJV: of their salvation perfect
INT: author of the salvation of them through

Hebrews 5:9 N-GFS
GRK: αὐτῷ αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου
NAS: Him the source of eternal salvation,
KJV: of eternal salvation unto all
INT: him author of salvation eternal

Hebrews 6:9 N-GFS
GRK: καὶ ἐχόμενα σωτηρίας εἰ καὶ
NAS: you, and things that accompany salvation, though
KJV: things that accompany salvation, though
INT: and [things] connected with salvation if even

1 Peter 1:10 N-GFS
GRK: Περὶ ἧς σωτηρίας ἐξεζήτησαν καὶ
NAS: As to this salvation, the prophets
KJV: which salvation the prophets
INT: concerning this salvation sought out and

Jude 1:3 N-GFS
GRK: κοινῆς ἡμῶν σωτηρίας ἀνάγκην ἔσχον
NAS: our common salvation, I felt
KJV: the common salvation, it was
INT: common of us salvation necessity I had

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page