5426. φρονέω (phroneó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5426. φρονέω (phroneó) — 26 Occurrences

Matthew 16:23 V-PIA-2S
GRK: ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ
NAS: You are a stumbling block to Me; for you are not setting your mind on God's
KJV: unto me: for thou savourest not
INT: for not your thoughts are of the things

Mark 8:33 V-PIA-2S
GRK: ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ
NAS: Me, Satan; for you are not setting your mind on God's
KJV: for thou savourest not
INT: for not your thoughts are of the things

Acts 28:22 V-PIA-2S
GRK: ἀκοῦσαι ἃ φρονεῖς περὶ μὲν
NAS: from you what your views are; for concerning
KJV: what thou thinkest: for
INT: to hear what you think concerning truly

Romans 8:5 V-PIA-3P
GRK: τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν οἱ δὲ
NAS: to the flesh set their minds on the things of the flesh,
KJV: the flesh do mind the things
INT: of the flesh mind those who however

Romans 11:20 V-PMA-2S
GRK: μὴ ὑψηλὰ φρόνει ἀλλὰ φοβοῦ
NAS: by your faith. Do not be conceited, but fear;
INT: not high be minded but fear

Romans 12:3 V-PNA
GRK: ὃ δεῖ φρονεῖν ἀλλὰ φρονεῖν
NAS: he ought to think; but to think
KJV: than he ought to think; but to think
INT: what it behoves [you] to be minded but to be minded

Romans 12:3 V-PNA
GRK: φρονεῖν ἀλλὰ φρονεῖν εἰς τὸ
NAS: to think; but to think so
KJV: but to think soberly,
INT: to be minded but to be minded so as

Romans 12:16 V-PPA-NMP
GRK: εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες μὴ τὰ
NAS: Be of the same mind toward
KJV: [Be] of the same mind one toward another.
INT: toward one another minding not the things

Romans 12:16 V-PPA-NMP
GRK: τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς
NAS: do not be haughty in mind, but associate
KJV: one toward another. Mind not
INT: the things haughty minding but with the

Romans 14:6 V-PPA-NMS
GRK: φρονῶν τὴν ἡμέραν
NAS: He who observes the day, observes
KJV: He that regardeth the day, regardeth
INT: He that regards the day

Romans 14:6 V-PIA-3S
GRK: ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ καὶ ὁ
NAS: the day, observes it for the Lord,
KJV: the day, regardeth [it] unto the Lord;
INT: day to [the] Lord regards [it] and he that

Romans 15:5 V-PNA
GRK: τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλήλοις
NAS: you to be of the same mind with one another
KJV: to be likeminded one
INT: the same thing to mind with one another

1 Corinthians 13:11 V-IIA-1S
GRK: ὡς νήπιος ἐφρόνουν ὡς νήπιος
NAS: like a child, think like a child,
KJV: as a child, I understood as a child,
INT: as a child I thought as a child

2 Corinthians 13:11 V-PMA-2P
GRK: τὸ αὐτὸ φρονεῖτε εἰρηνεύετε καὶ
KJV: be of one mind, live in peace;
INT: the same mind [be of] be at peace and

Galatians 5:10 V-FIA-2P
GRK: οὐδὲν ἄλλο φρονήσετε ὁ δὲ
NAS: in you in the Lord that you will adopt no
KJV: otherwise minded: but
INT: no other you will have mind the one moreover

Philippians 1:7 V-PNA
GRK: ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων
NAS: right for me to feel this way
KJV: meet for me to think this of
INT: for me this to think as to all

Philippians 2:2 V-PSA-2P
GRK: τὸ αὐτὸ φρονῆτε τὴν αὐτὴν
NAS: by being of the same mind, maintaining
KJV: [being] of one accord, of one mind.
INT: the same you might be of mind the same

Philippians 2:2 V-PPA-NMP
GRK: τὸ ἓν φρονοῦντες
NAS: united in spirit, intent on one
INT: the one thing minding

Philippians 2:5 V-PMA-2P
GRK: τοῦτο φρονεῖτε ἐν ὑμῖν
NAS: Have this attitude
KJV: Let this mind be in you,
INT: This let mind be in you

Philippians 3:15 V-PSA-1P
GRK: τέλειοι τοῦτο φρονῶμεν καὶ εἴ
NAS: as are perfect, have this
KJV: be thus minded: and if in any thing
INT: [are] perfect this should be of mind and if [in]

Philippians 3:15 V-PIA-2P
GRK: τι ἑτέρως φρονεῖτε καὶ τοῦτο
NAS: have this attitude; and if in anything
KJV: otherwise minded, God
INT: anything differently you are minded also this

Philippians 3:19 V-PPA-NMP
GRK: τὰ ἐπίγεια φρονοῦντες
NAS: is in their shame, who set their minds on earthly things.
KJV: shame, who mind earthly things.)
INT: the things earthly mind

Philippians 4:2 V-PNA
GRK: τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν κυρίῳ
NAS: Syntyche to live in harmony in the Lord.
KJV: the same mind in
INT: the same to be of the mind in [the] Lord

Philippians 4:10 V-PNA
GRK: ὑπὲρ ἐμοῦ φρονεῖν ἐφ' ᾧ
NAS: you have revived your concern for me; indeed,
KJV: now at the last your care of me
INT: of me thinking wherein which

Philippians 4:10 V-IIA-2P
GRK: ᾧ καὶ ἐφρονεῖτε ἠκαιρεῖσθε δέ
NAS: for me; indeed, you were concerned [before], but you lacked opportunity.
KJV: also careful, but
INT: which also you were thinking you were lacking opportunity moreover

Colossians 3:2 V-PMA-2P
GRK: τὰ ἄνω φρονεῖτε μὴ τὰ
NAS: Set your mind on the things above,
KJV: Set your affection on things above,
INT: The things above set mind on not the things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page