1 Corinthians 13:11
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
3753 [e]Ὅτε
hote
WhenAdv
1510 [e]ἤμην
ēmēn
I wasV-IIM-1S
3516 [e]νήπιος,
nēpios
a child,Adj-NMS
2980 [e]ἐλάλουν
elaloun
I was speakingV-IIA-1S
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
3516 [e]νήπιος,
nēpios
a child,Adj-NMS
5426 [e]ἐφρόνουν
ephronoun
I was thinkingV-IIA-1S
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
3516 [e]νήπιος,
nēpios
a child,Adj-NMS
3049 [e]ἐλογιζόμην
elogizomēn
I was reasoningV-IIM/P-1S
5613 [e]ὡς
hōs
likeAdv
3516 [e]νήπιος·
nēpios
a child;Adj-NMS
3753 [e]ὅτε
hote
whenAdv
1096 [e]γέγονα
gegona
I becameV-RIA-1S
435 [e]ἀνήρ,
anēr
a man,N-NMS
2673 [e]κατήργηκα
katērgēka
I did away withV-RIA-1S
3588 [e]τὰ
ta
the thingsArt-ANP
3588 [e]τοῦ
tou
of theArt-GMS
3516 [e]νηπίου.
nēpiou
child.Adj-GMS

Greek Texts
ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13:11 Greek NT: Nestle 1904
ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13:11 Greek NT: Westcott and Hort 1881
ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13:11 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13:11 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13:11 Greek NT: Greek Orthodox Church
ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δὲ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13:11 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
ὅτε ἤμην νήπιος, ἐλάλουν ὡς νήπιος, ἐφρόνουν ὡς νήπιος, ἐλογιζόμην ὡς νήπιος· ὅτε γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13:11 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
ὅτε ἤμην νήπιος, ὡς νήπιος ἐλάλουν, ὡς νήπιος ἐφρόνουν, ὡς νήπιος ἐλογιζόμην· ὅτε δέ γέγονα ἀνήρ, κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου.

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 13:11 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
ὅτε ἤμην νήπιος ὡς νήπιος ἐλάλουν ὡς νήπιος ἐφρόνουν ὡς νήπιος· ἐλογιζόμην ὅτε δέ γέγονα ἀνήρ κατήργηκα τὰ τοῦ νηπίου

1 Corinthians 13:11 Hebrew Bible
כאשר הייתי עולל כעולל דברתי כעולל הגיתי כעולל חשבתי וכאשר הייתי לאיש הסירתי דברי העולל׃

1 Corinthians 13:11 Aramaic NT: Peshitta
ܟܕ ܝܠܘܕܐ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܡܠܠ ܗܘܝܬ ܘܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܬܪܥܐ ܗܘܝܬ ܘܐܝܟ ܝܠܘܕܐ ܡܬܚܫܒ ܗܘܝܬ ܟܕ ܗܘܝܬ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܒܛܠܬ ܗܠܝܢ ܕܛܠܝܘܬܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
When I was a child, I used to speak like a child, think like a child, reason like a child; when I became a man, I did away with childish things.

King James Bible
When I was a child, I spake as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put away childish things.

Holman Christian Standard Bible
When I was a child, I spoke like a child, I thought like a child, I reasoned like a child. When I became a man, I put aside childish things.
Treasury of Scripture Knowledge

I spake.

1 Corinthians 3:1,2 And I, brothers, could not speak to you as to spiritual, but as to …

1 Corinthians 14:20 Brothers, be not children in understanding: however, in malice be …

Ecclesiastes 11:10 Therefore remove sorrow from your heart, and put away evil from your …

Galatians 4:1 Now I say, That the heir, as long as he is a child, differs nothing …

thought. or, reasoned.

Links
1 Corinthians 13:111 Corinthians 13:11 NIV1 Corinthians 13:11 NLT1 Corinthians 13:11 ESV1 Corinthians 13:11 NASB1 Corinthians 13:11 KJV1 Corinthians 13:11 Bible Apps1 Corinthians 13:11 Biblia Paralela1 Corinthians 13:11 Chinese Bible1 Corinthians 13:11 French Bible1 Corinthians 13:11 German BibleBible Hub
1 Corinthians 13:10
Top of Page
Top of Page