νήπιος
Englishman's Concordance
νήπιος (nēpios) — 6 Occurrences

1 Corinthians 13:11 Adj-NMS
GRK: ὅτε ἤμην νήπιος ἐλάλουν ὡς
NAS: When I was a child, I used to speak
KJV: When I was a child, I spake as
INT: When I was a child I spoke as

1 Corinthians 13:11 Adj-NMS
GRK: ἐλάλουν ὡς νήπιος ἐφρόνουν ὡς
NAS: like a child, think
KJV: I spake as a child, I understood as
INT: I spoke as a child I thought as

1 Corinthians 13:11 Adj-NMS
GRK: ἐφρόνουν ὡς νήπιος ἐλογιζόμην ὡς
NAS: think like a child, reason like
KJV: I understood as a child, I thought as
INT: I thought as a child I reasoned as

1 Corinthians 13:11 Adj-NMS
GRK: ἐλογιζόμην ὡς νήπιος ὅτε γέγονα
NAS: reason like a child; when I became
KJV: I thought as a child: but when
INT: I reasoned as a child but when I became

Galatians 4:1 Adj-NMS
GRK: ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν οὐδὲν
NAS: as the heir is a child, he does not differ
KJV: he is a child, differeth
INT: the heir a child is nothing

Hebrews 5:13 Adj-NMS
GRK: λόγου δικαιοσύνης νήπιος γάρ ἐστιν
NAS: of righteousness, for he is an infant.
KJV: for he is a babe.
INT: in [the] word of righteousness an infant indeed he is

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page