νηπίοις
Englishman's Concordance
νηπίοις (nēpiois) — 3 Occurrences

Matthew 11:25 Adj-DMP
GRK: ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις
NAS: and have revealed them to infants.
KJV: hast revealed them unto babes.
INT: did reveal them to little children

Luke 10:21 Adj-DMP
GRK: ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις ναί ὁ
NAS: and have revealed them to infants. Yes,
KJV: them unto babes: even so,
INT: did reveal them to little children yes

1 Corinthians 3:1 Adj-DMP
GRK: σαρκίνοις ὡς νηπίοις ἐν Χριστῷ
NAS: but as to men of flesh, as to infants in Christ.
KJV: [even] as unto babes in
INT: to fleshly as to little children in Christ

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page