ἐπιστρέψωσιν
Englishman's Concordance
ἐπιστρέψωσιν (epistrepsōsin) — 3 Occurrences

Matthew 13:15 V-ASA-3P
GRK: συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι
NAS: WITH THEIR HEART AND RETURN, AND I WOULD HEAL
KJV: and should be converted, and
INT: they should understand and should return and I should heal

Mark 4:12 V-ASA-3P
GRK: μή ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ
NAS: OTHERWISE THEY MIGHT RETURN AND BE FORGIVEN.
KJV: lest at any time they should be converted, and
INT: lest ever they should turn and they should be forgiven

Acts 28:27 V-ASA-3P
GRK: συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσομαι
NAS: WITH THEIR HEART AND RETURN, AND I WOULD HEAL
KJV: and should be converted, and
INT: they should understand and should turn and I should heal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page