ἐπεστράφητε
Englishman's Concordance
ἐπεστράφητε (epestraphēte) — 1 Occurrence

1 Peter 2:25 V-AIP-2P
GRK: πλανώμενοι ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ
NAS: but now you have returned to the Shepherd
KJV: are now returned unto the Shepherd
INT: going astray but are returned now to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page