ἐπιστρέφετε
Englishman's Concordance
ἐπιστρέφετε (epistrephete) — 1 Occurrence

Galatians 4:9 V-PIA-2P
GRK: θεοῦ πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ
NAS: how is it that you turn back again
KJV: God, how turn ye again to
INT: God how do you turn again to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page