ἐπιστρέψει
Englishman's Concordance
ἐπιστρέψει (epistrepsei) — 1 Occurrence

Luke 1:16 V-FIA-3S
GRK: υἱῶν Ἰσραὴλ ἐπιστρέψει ἐπὶ Κύριον
NAS: And he will turn many of the sons
KJV: of Israel shall he turn to
INT: sons of Israel will he turn to [the] Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page