ἐπισυνάξει
Englishman's Concordance
ἐπισυνάξει (episynaxei) — 1 Occurrence

Mark 13:27 V-FIA-3S
GRK: ἀγγέλους καὶ ἐπισυνάξει τοὺς ἐκλεκτοὺς
NAS: the angels, and will gather together His elect
KJV: and shall gather together his
INT: angels and will gather together the elect

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page