ἐπιστρέψῃ
Englishman's Concordance
ἐπιστρέψῃ (epistrepsē) — 3 Occurrences

Luke 17:4 V-ASA-3S
GRK: καὶ ἑπτάκις ἐπιστρέψῃ πρὸς σὲ
NAS: a day, and returns to you seven times,
KJV: in a day turn again to
INT: and seven times should return to you

2 Corinthians 3:16 V-ASA-3S
GRK: δὲ ἐὰν ἐπιστρέψῃ πρὸς Κύριον
NAS: but whenever a person turns to the Lord,
KJV: when it shall turn to the Lord,
INT: moreover if [one] shall have turned to [the] Lord

James 5:19 V-ASA-3S
GRK: ἀληθείας καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν
NAS: from the truth and one turns him back,
KJV: and one convert him;
INT: truth and bring back anyone him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page