ἐπισυνάξαι
Englishman's Concordance
ἐπισυνάξαι (episynaxai) — 1 Occurrence

Luke 13:34 V-ANA
GRK: ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα
NAS: I wanted to gather your children
KJV: thy children together, as a hen
INT: how often would I have gathered those children

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page