ἐπισυνάξουσιν
Englishman's Concordance
ἐπισυνάξουσιν (episynaxousin) — 1 Occurrence

Matthew 24:31 V-FIA-3P
GRK: μεγάλης καὶ ἐπισυνάξουσιν τοὺς ἐκλεκτοὺς
NAS: TRUMPET and THEY WILL GATHER TOGETHER His elect
KJV: and they shall gather together his
INT: great and they will gather together the elect

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page