ἐπισυναγαγεῖν
Englishman's Concordance
ἐπισυναγαγεῖν (episynagagein) — 1 Occurrence

Matthew 23:37 V-ANA
GRK: ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα
NAS: I wanted to gather your children
KJV: thy children together, even as a hen
INT: how often would I have gathered together the children

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page