ἐπιστρέψας
Englishman's Concordance
ἐπιστρέψας (epistrepsas) — 6 Occurrences

Luke 22:32 V-APA-NMS
GRK: σύ ποτε ἐπιστρέψας στήρισον τοὺς
NAS: and you, when once you have turned again, strengthen
KJV: thou art converted, strengthen
INT: you when having turned back strengthen the

Acts 9:40 V-APA-NMS
GRK: προσηύξατο καὶ ἐπιστρέψας πρὸς τὸ
NAS: and prayed, and turning to the body,
KJV: and turning [him] to
INT: he prayed And having turned to the

Acts 16:18 V-APA-NMS
GRK: Παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῷ πνεύματι
NAS: was greatly annoyed, and turned and said
KJV: Paul, being grieved, turned and said
INT: Paul and having turned to the spirit

James 5:20 V-APA-NMS
GRK: ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἁμαρτωλὸν ἐκ
NAS: let him know that he who turns a sinner
KJV: that he which converteth the sinner
INT: that the [one] having brought back a sinner from

2 Peter 2:22 V-APA-NMS
GRK: παροιμίας Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ
NAS: A DOG RETURNS TO ITS OWN
KJV: his own vomit again; and the sow
INT: proverb [The] dog having returned to the

Revelation 1:12 V-APA-NMS
GRK: ἐμοῦ καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ
NAS: that was speaking with me. And having turned I saw
KJV: me. And being turned, I saw seven
INT: me and having turned I saw seven

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page