2 Peter 2:22
Text Analysis
Strong'sGreekEnglishMorphology
4819 [e]συμβέβηκεν
symbebēken
Has happenedV-RIA-3S
846 [e]αὐτοῖς
autois
to themPPro-DM3P
3588 [e]τὸ
to
the thingArt-NNS
3588 [e]τῆς
tēs
of theArt-GFS
227 [e]ἀληθοῦς
alēthous
TRUEAdj-GFS
3942 [e]παροιμίας
paroimias
proverb:N-GFS
2965 [e]Κύων
Kyōn
A dogN-NMS
1994 [e]ἐπιστρέψας
epistrepsas
having returnedV-APA-NMS
1909 [e]ἐπὶ
epi
toPrep
3588 [e]τὸ
to
[its]Art-ANS
2398 [e]ἴδιον
idion
ownAdj-ANS
1829 [e]ἐξέραμα,
exerama
vomit,”N-ANS
2532 [e]καί
kai
and,Conj
5300 [e]Ὗς
Hys
A sowN-NFS
3068 [e]λουσαμένη
lousamenē
having washed,V-APM-NFS
1519 [e]εἰς
eis
to [her]Prep
2946 [e]κυλισμὸν
kylismon
rolling placeN-AMS
1004 [e]βορβόρου.
borborou
in [the] mire.N-GMS

Greek Texts
ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:22 Greek NT: Nestle 1904
συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:22 Greek NT: Westcott and Hort 1881
συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:22 Greek NT: Westcott and Hort / [NA27 and UBS4 variants]
συμβέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί Ὗς λουσαμένη εἰς κυλισμὸν βορβόρου.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:22 Greek NT: RP Byzantine Majority Text 2005
Συμβέβηκεν δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καὶ ὗς λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:22 Greek NT: Greek Orthodox Church
συμβέβηκε δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα, καί, ὗς λουσαμένη εἰς κύλισμα βορβόρου.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:22 Greek NT: Tischendorf 8th Edition
συμβαίνω αὐτός ὁ ὁ ἀληθής παροιμία κύων ἐπιστρέφω ἐπί ὁ ἴδιος ἐξέραμα καί ὗς λούω εἰς κύλισμα βόρβορος

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:22 Greek NT: Scrivener's Textus Receptus 1894
συμβέβηκε δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας, Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα· καί, ὗς λουσαμένη εἰς κὺλισμα βορβόρου.

ΠΕΤΡΟΥ Β΄ 2:22 Greek NT: Stephanus Textus Receptus 1550
συμβέβηκεν δὲ αὐτοῖς τὸ τῆς ἀληθοῦς παροιμίας Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέραμα καί ὗς λουσαμένη εἰς κὺλισμα βορβόρου


2 Peter 2:22 Hebrew Bible
ויקר להם כאשר יאמר משל האמת הכלב שב על קאו והחזיר עלה מן הרחצה להתגלל ברפש׃

2 Peter 2:22 Aramaic NT: Peshitta
ܓܕܫ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܟܠܒܐ ܕܗܦܟ ܥܠ ܬܝܘܒܗ ܘܚܙܝܪܬܐ ܕܤܚܬ ܒܥܘܪܓܠܐ ܕܤܝܢܐ ܀

Parallel Verses
New American Standard Bible
It has happened to them according to the true proverb, "A DOG RETURNS TO ITS OWN VOMIT," and, "A sow, after washing, returns to wallowing in the mire."

King James Bible
But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.

Holman Christian Standard Bible
It has happened to them according to the true proverb: A dog returns to its own vomit, and, "a sow, after washing itself, wallows in the mud."
Treasury of Scripture Knowledge

The dog.

Proverbs 26:11 As a dog returns to his vomit, so a fool returns to his folly.

Links
2 Peter 2:222 Peter 2:22 NIV2 Peter 2:22 NLT2 Peter 2:22 ESV2 Peter 2:22 NASB2 Peter 2:22 KJV2 Peter 2:22 Bible Apps2 Peter 2:22 Biblia Paralela2 Peter 2:22 Chinese Bible2 Peter 2:22 French Bible2 Peter 2:22 German BibleBible Hub
2 Peter 2:21
Top of Page
Top of Page