2965. κύων (kuón)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2965. κύων (kuón) — 5 Occurrences

Matthew 7:6 N-DMP
GRK: ἅγιον τοῖς κυσίν μηδὲ βάλητε
NAS: is holy to dogs, and do not throw
KJV: is holy unto the dogs, neither
INT: holy to the dogs nor cast

Luke 16:21 N-NMP
GRK: καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἐπέλειχον
NAS: even the dogs were coming
KJV: moreover the dogs came
INT: even the dogs coming licked

Philippians 3:2 N-AMP
GRK: Βλέπετε τοὺς κύνας βλέπετε τοὺς
NAS: Beware of the dogs, beware of the evil
KJV: Beware of dogs, beware of evil
INT: beware of the dogs beware of the

2 Peter 2:22 N-NMS
GRK: ἀληθοῦς παροιμίας Κύων ἐπιστρέψας ἐπὶ
NAS: proverb, A DOG RETURNS
KJV: proverb, The dog [is] turned
INT: true proverb [The] dog having returned to

Revelation 22:15 N-NMP
GRK: ἔξω οἱ κύνες καὶ οἱ
NAS: Outside are the dogs and the sorcerers
KJV: For without [are] dogs, and sorcerers,
INT: But without [are] the dogs and the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page