Ἐπιστρέψαντες
Englishman's Concordance
Ἐπιστρέψαντες (Epistrepsantes) — 1 Occurrence

Acts 15:36 V-APA-NMP
GRK: Βαρνάβαν Παῦλος Ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα
NAS: to Barnabas, Let us return and visit
KJV: Let us go again and visit
INT: Barnabas Paul Having turned back indeed let us look after

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page