ἐπιστρεψάτω
Englishman's Concordance
ἐπιστρεψάτω (epistrepsatō) — 3 Occurrences

Matthew 24:18 V-AMA-3S
GRK: ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἆραι
NAS: is in the field must not turn back
KJV: the field return back
INT: field Neither let him return back to take

Mark 13:16 V-AMA-3S
GRK: ἀγρὸν μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ
NAS: is in the field must not turn back
KJV: turn back again for to take up his
INT: field not let him return to the things

Luke 17:31 V-AMA-3S
GRK: ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω εἰς τὰ
NAS: is in the field must not turn back.
KJV: likewise not return back.
INT: likewise not let him return to the things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page