ἐπιστολῇ
Englishman's Concordance
ἐπιστολῇ (epistolē) — 7 Occurrences

1 Corinthians 5:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐπιστολῇ μὴ συναναμίγνυσθαι
NAS: I wrote you in my letter not to associate
KJV: unto you in an epistle not to company
INT: in the letter not to associate with

2 Corinthians 3:2 N-NFS
GRK: ἐπιστολὴ ἡμῶν ὑμεῖς
NAS: You are our letter, written
KJV: are our epistle written in
INT: the letter of us you

2 Corinthians 3:3 N-NFS
GRK: ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ διακονηθεῖσα
NAS: being manifested that you are a letter of Christ,
KJV: to be the epistle of Christ ministered
INT: that you are a letter of Christ having been ministered to

2 Corinthians 7:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐπιστολῇ οὐ μεταμέλομαι
NAS: you sorrow by my letter, I do not regret
KJV: sorry with a letter, I do not
INT: in the letter not I do regret [it]

2 Corinthians 7:8 N-NFS
GRK: ὅτι ἡ ἐπιστολὴ ἐκείνη εἰ
NAS: it -- [for] I see that that letter caused you sorrow,
KJV: that the same epistle hath made you
INT: that the letter same if

Colossians 4:16 N-NFS
GRK: ὑμῖν ἡ ἐπιστολή ποιήσατε ἵνα
NAS: When this letter is read among
KJV: And when this epistle is read among
INT: you the letter cause that

2 Thessalonians 3:17 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ ἐπιστολῇ οὕτως γράφω
NAS: in every letter; this is the way
KJV: in every epistle: so I write.
INT: in every letter so I write

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page