ἐπιστολήν
Englishman's Concordance
ἐπιστολήν (epistolēn) — 6 Occurrences

Acts 15:30 N-AFS
GRK: ἐπέδωκαν τὴν ἐπιστολήν
NAS: together, they delivered the letter.
KJV: together, they delivered the epistle:
INT: delivered the letter

Acts 23:25 N-AFS
GRK: γράψας ἐπιστολὴν ἔχουσαν τὸν
NAS: And he wrote a letter having this
KJV: And he wrote a letter after this
INT: having written a letter having the

Acts 23:33 N-AFS
GRK: ἀναδόντες τὴν ἐπιστολὴν τῷ ἡγεμόνι
NAS: and delivered the letter to the governor,
KJV: delivered the epistle to the governor,
INT: having delivered the letter to the governor

Romans 16:22 N-AFS
GRK: γράψας τὴν ἐπιστολὴν ἐν κυρίῳ
NAS: this letter, greet
KJV: who wrote [this] epistle, salute
INT: having written this letter in [the] Lord

1 Thessalonians 5:27 N-AFS
GRK: ἀναγνωσθῆναι τὴν ἐπιστολὴν πᾶσιν τοῖς
NAS: to have this letter read
KJV: by the Lord that this epistle be read
INT: [that] be read the letter to all the

2 Peter 3:1 N-AFS
GRK: ὑμῖν γράφω ἐπιστολήν ἐν αἷς
NAS: the second letter I am writing
KJV: This second epistle, beloved, I
INT: to you I write letter in [both] which

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page