2343. θησαυρίζω (thésaurizó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2343. θησαυρίζω (thésaurizó) — 8 Occurrences

Matthew 6:19 V-PMA-2P
GRK: Μὴ θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς
NAS: Do not store up for yourselves
KJV: Lay not up for yourselves treasures
INT: not store up up for yourselves treasures

Matthew 6:20 V-PMA-2P
GRK: θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν
NAS: But store up for yourselves treasures
KJV: But lay up for yourselves treasures
INT: store up however for youselves

Luke 12:21 V-PPA-NMS
GRK: Οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ καὶ
NAS: So is the man who stores up treasure for himself,
KJV: So [is] he that layeth up treasure for himself,
INT: Thus [is] he who treasures up for himself and

Romans 2:5 V-PIA-2S
GRK: ἀμετανόητον καρδίαν θησαυρίζεις σεαυτῷ ὀργὴν
NAS: heart you are storing up wrath
KJV: heart treasurest up unto thyself
INT: unrepentant heart treasure up to yourself wrath

1 Corinthians 16:2 V-PPA-NMS
GRK: ἑαυτῷ τιθέτω θησαυρίζων ὅτι ἐὰν
NAS: aside and save, as he may prosper,
KJV: him in store, as
INT: him let put treasuring up what if

2 Corinthians 12:14 V-PNA
GRK: τοῖς γονεῦσιν θησαυρίζειν ἀλλὰ οἱ
NAS: are not responsible to save up for [their] parents,
KJV: not to lay up for the parents,
INT: for the parents to treasure up but the

James 5:3 V-AIA-2P
GRK: ὡς πῦρ ἐθησαυρίσατε ἐν ἐσχάταις
NAS: days that you have stored up your treasure!
KJV: fire. Ye have heaped treasure together for
INT: as fire You treasured up in [the] last

2 Peter 3:7 V-RPM/P-NMP
GRK: αὐτῷ λόγῳ τεθησαυρισμένοι εἰσὶν πυρὶ
NAS: and earth are being reserved for fire,
KJV: are kept in store, reserved
INT: the same word treasured up are for fire

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page