720. ἀρνέομαι (arneomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 720. ἀρνέομαι (arneomai) — 33 Occurrences

Matthew 10:33 V-ASM-3S
GRK: δ' ἂν ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν
NAS: But whoever denies Me before men,
KJV: whosoever shall deny me before
INT: moreover anyhow shall deny me before

Matthew 10:33 V-FIM-1S
GRK: τῶν ἀνθρώπων ἀρνήσομαι κἀγὼ αὐτὸν
NAS: I will also deny him before
KJV: him will I also deny before my
INT: men will deny I also him

Matthew 26:70 V-AIM-3S
GRK: ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων
NAS: But he denied [it] before them all,
KJV: But he denied before [them] all,
INT: moreover he denied before all

Matthew 26:72 V-AIM-3S
GRK: καὶ πάλιν ἠρνήσατο μετὰ ὅρκου
NAS: And again he denied [it] with an oath,
KJV: And again he denied with an oath,
INT: And again he denied with an oath

Mark 14:68 V-AIM-3S
GRK: ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὔτε
NAS: But he denied [it], saying, I neither
KJV: But he denied, saying, I know
INT: but he denied saying Not

Mark 14:70 V-IIM/P-3S
GRK: δὲ πάλιν ἠρνεῖτο καὶ μετὰ
NAS: But again he denied it. And after
KJV: And he denied it again. And
INT: but again he denied And after

Luke 8:45 V-PPM/P-GMP
GRK: ἁψάμενός μου ἀρνουμένων δὲ πάντων
NAS: Me? And while they were all denying it, Peter
KJV: When all denied, Peter and
INT: having touched me Denying moreover all

Luke 9:23 V-AMM-3S
GRK: μου ἔρχεσθαι ἀρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ
NAS: after Me, he must deny himself,
INT: me to come let him deny himself and

Luke 12:9 V-APM-NMS
GRK: ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον
NAS: but he who denies Me before men
KJV: But he that denieth me before
INT: the [one who] moreover having denied me before

Luke 22:57 V-AIM-3S
GRK: ὁ δὲ ἠρνήσατο λέγων Οὐκ
NAS: But he denied [it], saying, Woman,
KJV: And he denied him, saying,
INT: but he denied saying not

John 1:20 V-AIM-3S
GRK: καὶ οὐκ ἠρνήσατο καὶ ὡμολόγησεν
NAS: And he confessed and did not deny, but confessed,
KJV: he confessed, and denied not; but
INT: and not denied but confessed

John 13:38 V-ASM-2S
GRK: ἕως οὗ ἀρνήσῃ με τρίς
NAS: until you deny Me three times.
INT: until that you will deny me three times

John 18:25 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ εἶ ἠρνήσατο ἐκεῖνος καὶ
NAS: [one] of His disciples, are you? He denied [it], and said,
KJV: disciples? He denied [it], and said,
INT: of him are denied He and

John 18:27 V-AIM-3S
GRK: πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος καὶ
NAS: then denied [it] again,
KJV: Peter then denied again: and
INT: Again then denied Peter and

Acts 3:13 V-AIM-2P
GRK: παρεδώκατε καὶ ἠρνήσασθε κατὰ πρόσωπον
NAS: you delivered and disowned in the presence
KJV: delivered up, and denied him in
INT: betrayed and denied in presence

Acts 3:14 V-AIM-2P
GRK: καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε καὶ ᾐτήσασθε
NAS: But you disowned the Holy
KJV: But ye denied the Holy One and
INT: and righteous one denied and requested

Acts 4:16 V-PNM/P
GRK: οὐ δυνάμεθα ἀρνεῖσθαι
NAS: in Jerusalem, and we cannot deny it.
KJV: and we cannot deny [it].
INT: not we are able to deny [it]

Acts 7:35 V-AIM-3P
GRK: Μωυσῆν ὃν ἠρνήσαντο εἰπόντες Τίς
NAS: Moses whom they disowned, saying, 'WHO
KJV: Moses whom they refused, saying, Who
INT: Moses whom they refused having said Who

1 Timothy 5:8 V-RIM-3S
GRK: τὴν πίστιν ἤρνηται καὶ ἔστιν
NAS: for those of his household, he has denied the faith
KJV: for those of his own house, he hath denied the faith,
INT: the faith he has denied and is

2 Timothy 2:12 V-FIM-1P
GRK: συμβασιλεύσομεν εἰ ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται
NAS: with Him; If we deny Him, He also
KJV: [him]: if we deny [him], he also
INT: we will reign together if we deny [him] he also will deny

2 Timothy 2:12 V-FIM-3S
GRK: ἀρνησόμεθα κἀκεῖνος ἀρνήσεται ἡμᾶς
NAS: we deny Him, He also will deny us;
KJV: we deny [him], he also will deny us:
INT: we deny [him] he also will deny us

2 Timothy 2:13 V-ANM
GRK: πιστὸς μένει ἀρνήσασθαι γὰρ ἑαυτὸν
NAS: faithful, for He cannot deny Himself.
KJV: faithful: he cannot deny himself.
INT: faithful abides to deny indeed himself

2 Timothy 3:5 V-RPM/P-NMP
GRK: δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένοι καὶ τούτους
NAS: of godliness, although they have denied its power;
KJV: but denying the power
INT: [the] power of it denying and these

Titus 1:16 V-PIM/P-3P
GRK: δὲ ἔργοις ἀρνοῦνται βδελυκτοὶ ὄντες
NAS: but by [their] deeds they deny [Him], being
KJV: in works they deny [him], being
INT: however works deny [him] detestable being

Titus 2:12 V-APM-NMP
GRK: ἡμᾶς ἵνα ἀρνησάμενοι τὴν ἀσέβειαν
NAS: instructing us to deny ungodliness
KJV: us that, denying ungodliness and
INT: us that having denied the ungodliness

Hebrews 11:24 V-AIM-3S
GRK: μέγας γενόμενος ἠρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς
NAS: when he had grown up, refused to be called
KJV: to years, refused to be called
INT: great having become refused to be called son

2 Peter 2:1 V-PPM/P-NMP
GRK: αὐτοὺς δεσπότην ἀρνούμενοι ἐπάγοντες ἑαυτοῖς
NAS: even denying the Master
KJV: even denying the Lord
INT: them Master denying bringing upon themselves

1 John 2:22 V-PPM/P-NMS
GRK: μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς
NAS: is the liar but the one who denies that Jesus
KJV: a liar but he that denieth that Jesus
INT: not he that denies that Jesus

1 John 2:22 V-PPM/P-NMS
GRK: ἀντίχριστος ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα
NAS: is the antichrist, the one who denies the Father
KJV: antichrist, that denieth the Father
INT: antichrist who denies the Father

1 John 2:23 V-PPM/P-NMS
GRK: πᾶς ὁ ἀρνούμενος τὸν υἱὸν
NAS: Whoever denies the Son does not have
KJV: Whosoever denieth the Son,
INT: Everyone that denies the Son

Jude 1:4 V-PPM/P-NMP
GRK: Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι
NAS: into licentiousness and deny our only
KJV: and denying the only
INT: Jesus Christ denying

Revelation 2:13 V-AIM-2S
GRK: καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν
NAS: My name, and did not deny My faith
KJV: hast not denied my faith,
INT: and not did deny the faith

Revelation 3:8 V-AIM-2S
GRK: καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά
NAS: My word, and have not denied My name.
KJV: hast not denied my name.
INT: and not did deny the name

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page