ἐλπίδι
Englishman's Concordance
ἐλπίδι (elpidi) — 12 Occurrences

Acts 2:26 N-DFS
GRK: κατασκηνώσει ἐπ' ἐλπίδι
NAS: ALSO WILL LIVE IN HOPE;
KJV: shall rest in hope:
INT: will dwell in hope

Acts 26:6 N-DFS
GRK: νῦν ἐπ' ἐλπίδι τῆς εἰς
NAS: trial for the hope of the promise
KJV: for the hope of the promise
INT: now for [the] hope of the to

Romans 4:18 N-DFS
GRK: ἐλπίδα ἐπ' ἐλπίδι ἐπίστευσεν εἰς
NAS: In hope against hope he believed, so
KJV: believed in hope, that he
INT: hope in hope believed for

Romans 5:2 N-DFS
GRK: καυχώμεθα ἐπ' ἐλπίδι τῆς δόξης
NAS: and we exult in hope of the glory
KJV: rejoice in hope of the glory of God.
INT: we boast in hope of the glory

Romans 8:20 N-DFS
GRK: ὑποτάξαντα ἐφ' ἑλπίδι
NAS: of Him who subjected it, in hope
KJV: [the same] in hope,
INT: having subjected [it] in hope

Romans 8:24 N-DFS
GRK: τῇ γὰρ ἐλπίδι ἐσώθημεν ἐλπὶς
NAS: For in hope we have been saved,
KJV: For we are saved by hope: but hope
INT: in this indeed hope we were saved hope

Romans 12:12 N-DFS
GRK: τῇ ἐλπίδι χαίροντες τῇ
NAS: rejoicing in hope, persevering
KJV: Rejoicing in hope; patient
INT: In hope rejoice the

Romans 15:13 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει
NAS: that you will abound in hope by the power
KJV: may abound in hope, through the power
INT: in the hope in power

1 Corinthians 9:10 N-DFS
GRK: ὀφείλει ἐπ' ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν
NAS: to plow in hope, and the thresher
KJV: in hope; and
INT: ought in order that hope he that plows

1 Corinthians 9:10 N-DFS
GRK: ἀλοῶν ἐπ' ἐλπίδι τοῦ μετέχειν
NAS: and the thresher [to thresh] in hope of sharing
KJV: that he that thresheth in hope should be partaker
INT: threshes in hope to partake

Ephesians 4:4 N-DFS
GRK: ἐν μιᾷ ἐλπίδι τῆς κλήσεως
NAS: in one hope of your calling;
KJV: in one hope of your calling;INT: in one hope of the calling

Titus 1:2 N-DFS
GRK: ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου
NAS: in the hope of eternal life,
KJV: In hope of eternal life,
INT: in [the] hope of life eternal

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page