ἐλπὶς
Englishman's Concordance
ἐλπὶς (elpis) — 10 Occurrences

Acts 16:19 N-NFS
GRK: ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας
NAS: saw that their hope of profit
KJV: saw that the hope of their gains
INT: was gone the hope of the profit

Acts 27:20 N-NFS
GRK: λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς πᾶσα τοῦ
NAS: on all hope of our being saved
KJV: [us], all hope that we
INT: from now was taken away hope all the

Romans 5:5 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ἐλπὶς οὐ καταισχύνει
NAS: and hope does not disappoint, because
KJV: And hope maketh not
INT: which moreover hope not does make ashamed

Romans 8:24 N-NFS
GRK: ἐλπίδι ἐσώθημεν ἐλπὶς δὲ βλεπομένη
NAS: we have been saved, but hope that is seen
KJV: by hope: but hope that is seen is
INT: hope we were saved hope however seen

Romans 8:24 N-NFS
GRK: οὐκ ἔστιν ἐλπίς ὃ γὰρ
NAS: that is seen is not hope; for who
KJV: is not hope: for what
INT: not is hope what indeed

1 Corinthians 13:13 N-NFS
GRK: μένει πίστις ἐλπίς ἀγάπη τὰ
NAS: But now faith, hope, love, abide
KJV: abideth faith, hope, charity, these
INT: abides faith hope love the things

2 Corinthians 1:7 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία
KJV: And our hope of you
INT: and the hope of us [is] sure

Ephesians 1:18 N-NFS
GRK: ἐστιν ἡ ἐλπὶς τῆς κλήσεως
NAS: what is the hope of His calling,
KJV: what is the hope of his calling,
INT: is the hope of the calling

Colossians 1:27 N-NFS
GRK: ὑμῖν ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης
NAS: is Christ in you, the hope of glory.
KJV: in you, the hope of glory:
INT: you the hope of glory

1 Thessalonians 2:19 N-NFS
GRK: γὰρ ἡμῶν ἐλπὶς ἢ χαρὰ
NAS: For who is our hope or joy
KJV: what [is] our hope, or joy,
INT: indeed our hope or joy

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page