εὐσέβειαν
Englishman's Concordance
εὐσέβειαν (eusebeian) — 7 Occurrences

1 Timothy 4:7 N-AFS
GRK: σεαυτὸν πρὸς εὐσέβειαν
NAS: yourself for the purpose of godliness;
KJV: thyself [rather] unto godliness.
INT: yourself to godliness

1 Timothy 6:3 N-AFS
GRK: τῇ κατ' εὐσέβειαν διδασκαλίᾳ
NAS: conforming to godliness,
KJV: which is according to godliness;
INT: the according to godliness teaching

1 Timothy 6:5 N-AFS
GRK: εἶναι τὴν εὐσέβειαν
NAS: who suppose that godliness is a means of gain.
KJV: that gain is godliness: from such
INT: to be godliness

1 Timothy 6:11 N-AFS
GRK: δὲ δικαιοσύνην εὐσέβειαν πίστιν ἀγάπην
NAS: righteousness, godliness, faith,
KJV: righteousness, godliness, faith,
INT: moreover righteousness godliness faith love

Titus 1:1 N-AFS
GRK: τῆς κατ' εὐσέβειαν
NAS: which is according to godliness,
KJV: which is after godliness;
INT: which [is] according to godliness

2 Peter 1:3 N-AFS
GRK: ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ
NAS: to life and godliness, through
KJV: and godliness, through
INT: life and godliness has given through

2 Peter 1:6 N-AFS
GRK: ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν
NAS: and in [your] perseverance, godliness,
KJV: to patience godliness;
INT: endurance the godliness

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page