εὐσεβείᾳ
Englishman's Concordance
εὐσεβείᾳ (eusebeia) — 5 Occurrences

Acts 3:12 N-DFS
GRK: δυνάμει ἢ εὐσεβείᾳ πεποιηκόσιν τοῦ
NAS: power or piety we had made him walk?
KJV: power or holiness we had made this man
INT: power or godliness [we] had made

1 Timothy 2:2 N-DFS
GRK: ἐν πάσῃ εὐσεβείᾳ καὶ σεμνότητι
NAS: life in all godliness and dignity.
KJV: in all godliness and honesty.
INT: in all godliness and dignity

1 Timothy 4:8 N-NFS
GRK: ἡ δὲ εὐσέβεια πρὸς πάντα
NAS: profit, but godliness is profitable
KJV: little: but godliness is profitable
INT: but [the] godliness for everything

1 Timothy 6:6 N-NFS
GRK: μέγας ἡ εὐσέβεια μετὰ αὐταρκείας
NAS: But godliness [actually] is a means
KJV: But godliness with contentment
INT: great [in] the godliness with contentment

2 Peter 1:7 N-DFS
GRK: δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν
NAS: and in [your] godliness, brotherly
KJV: to godliness brotherly kindness;
INT: moreover the godliness the brotherly love

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page