2914. Κρήτη (Krété)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2914. Κρήτη (Krété) — 5 Occurrences

Acts 27:7 N-AFS
GRK: ὑπεπλεύσαμεν τὴν Κρήτην κατὰ Σαλμώνην
NAS: we sailed under the shelter of Crete, off
KJV: we sailed under Crete, over against
INT: we sailed under Crete over against Salmone

Acts 27:12 N-GFS
GRK: λιμένα τῆς Κρήτης βλέποντα κατὰ
NAS: a harbor of Crete, facing
KJV: [which is] an haven of Crete, and lieth
INT: a harbor of Crete looking toward

Acts 27:13 N-AFS
GRK: παρελέγοντο τὴν Κρήτην
NAS: and [began] sailing along Crete, close
KJV: [thence], they sailed close by Crete.
INT: they coasted along Crete

Acts 27:21 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί τε
NAS: and not to have set sail from Crete and incurred
KJV: from Crete, and
INT: from Crete to have incurred moreover

Titus 1:5 N-DFS
GRK: σε ἐν Κρήτῃ ἵνα τὰ
NAS: I left you in Crete, that you would set in order
KJV: in Crete, that
INT: you in Crete that the things

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page