396. ἀνατρέπω (anatrepó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 396. ἀνατρέπω (anatrepó) — 3 Occurrences

John 2:15 V-AIA-3S
GRK: τὰς τραπέζας ἀνέτρεψεν
NAS: of the money changers and overturned their tables;INT: the tables overthrew

2 Timothy 2:18 V-PIA-3P
GRK: γεγονέναι καὶ ἀνατρέπουσιν τήν τινων
NAS: taken place, and they upset the faith
KJV: and overthrow the faith
INT: to have taken place and are overthrowing the of some

Titus 1:11 V-PIA-3P
GRK: ὅλους οἴκους ἀνατρέπουσιν διδάσκοντες ἃ
NAS: because they are upsetting whole
KJV: be stopped, who subvert whole houses,
INT: whole houses overthrow teaching things which [they]

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page