397. ἀνατρέφω (anatrephó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 397. ἀνατρέφω (anatrephó) — 3 Occurrences

Acts 7:20 V-AIP-3S
GRK: θεῷ ὃς ἀνετράφη μῆνας τρεῖς
NAS: of God, and he was nurtured three
KJV: fair, and nourished up in his
INT: to God who was brought up months three

Acts 7:21 V-AIM-3S
GRK: Φαραὼ καὶ ἀνεθρέψατο αὐτὸν ἑαυτῇ
NAS: took him away and nurtured him as her own
KJV: up, and nourished him for
INT: of Pharoah and brought up him for herself

Acts 22:3 V-RPM/P-NMS
GRK: τῆς Κιλικίας ἀνατεθραμμένος δὲ ἐν
NAS: of Cilicia, but brought up in this
KJV: yet brought up in
INT: of Cilicia brought up moreover in

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page