3454. μῦθος (muthos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3454. μῦθος (muthos) — 5 Occurrences

1 Timothy 1:4 N-DMP
GRK: μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις
NAS: to pay attention to myths and endless
KJV: give heed to fables and
INT: nor to give heed to fables and genealogies

1 Timothy 4:7 N-AMP
GRK: καὶ γραώδεις μύθους παραιτοῦ γύμναζε
NAS: with worldly fables fit only for old women.
KJV: and old wives' fables, and exercise
INT: and silly fables refuse train

2 Timothy 4:4 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται
NAS: and will turn aside to myths.
KJV: shall be turned unto fables.
INT: moreover fables will be turned aside

Titus 1:14 N-DMP
GRK: προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς
NAS: to Jewish myths and commandments
KJV: to Jewish fables, and
INT: giving heed to Jewish fables and commandments

2 Peter 1:16 N-DMP
GRK: γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν
NAS: cleverly devised tales when we made known
KJV: cunningly devised fables, when we made known
INT: indeed cleverly-imagined fables having followed out we made known

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page