μύθοις
Englishman's Concordance
μύθοις (mythois) — 3 Occurrences

1 Timothy 1:4 N-DMP
GRK: μηδὲ προσέχειν μύθοις καὶ γενεαλογίαις
NAS: to pay attention to myths and endless
KJV: give heed to fables and
INT: nor to give heed to fables and genealogies

Titus 1:14 N-DMP
GRK: προσέχοντες Ἰουδαϊκοῖς μύθοις καὶ ἐντολαῖς
NAS: to Jewish myths and commandments
KJV: to Jewish fables, and
INT: giving heed to Jewish fables and commandments

2 Peter 1:16 N-DMP
GRK: γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν
NAS: cleverly devised tales when we made known
KJV: cunningly devised fables, when we made known
INT: indeed cleverly-imagined fables having followed out we made known

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page