3392. μιαίνω (miainó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3392. μιαίνω (miainó) — 5 Occurrences

John 18:28 V-ASP-3P
GRK: ἵνα μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν
NAS: so that they would not be defiled, but might eat
KJV: lest they should be defiled; but
INT: that not they might be stained but they might eat

Titus 1:15 V-RPM/P-DMP
GRK: τοῖς δὲ μεμιαμμένοις καὶ ἀπίστοις
NAS: but to those who are defiled and unbelieving,
KJV: but unto them that are defiled and
INT: to those who however are defiled and unbelieving

Titus 1:15 V-RIM/P-3S
GRK: καθαρόν ἀλλὰ μεμίανται αὐτῶν καὶ
NAS: and their conscience are defiled.
KJV: and conscience is defiled.
INT: [is] pure but are defiled of them both

Hebrews 12:15 V-ASP-3P
GRK: δι' αὐτῆς μιανθῶσιν οἱ πολλοί
NAS: and by it many be defiled;
KJV: thereby many be defiled;
INT: by this be defiled the many

Jude 1:8 V-PIA-3P
GRK: σάρκα μὲν μιαίνουσιν κυριότητα δὲ
NAS: by dreaming, defile the flesh,
KJV: [filthy] dreamers defile the flesh,
INT: [the] flesh indeed defile authority moreover

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page